Integritetspolicy

Som dataansvarig verksamhet är det viktigt för oss att skydda de personuppgifter vi behandlar. Bakgrunden till det är dels att vi vill behandla våra kunder och andra som visar intresse för oss på bästa möjliga sätt men naturligtvis också för att regelverket kring skydd av personuppgifter ställer långtgående krav på oss. Det kräver att vi vidtar åtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar och att behandlingen sker lagligt, korrekt och öppet.

Syftet med denna integritetspolicy är att beskriva hur vi behandlar de upplysningar vi har om våra kunder. Vi vill gärna informera om vilken typ av personuppgifter vi behandlar, vad syftet med behandlingen är och vilka vi vidareger dem till.

 

Vilka är vi?

 

Personuppgiftsansvarig inklusive kontaktinformation:
Thorn Svenska AB
Vretenvägen 13
171 54 Solna
Org nr. 556136-8480
020-242424
info@thorn.se
https://www.thorn.se/

Kontakt med vårt dataskyddsombud(DPO):
Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska hjälpa till att säkerställa att vi har en hög grad av dataskydd i vår verksamhet. Om du har frågor kring vår behandling av dina upplysningar är du alltid välkommen att kontakta dataskyddsombudet.

Du kan komma i kontakt med dataskyddsombudet på följande sätt:

 • Via kontaktformulär på vår hemsida – du hittar det här:
  att.: Dataskyddsombud (DPO). 
 • Via e-post:      DPO@3cretail.dk
  Kom ihåg att vanlig e-post inte är att anse som en säker kommunikationskanal. Skriv inte något i e-post meddelandet som är av privat eller känslig karaktär.
 • Via brev till:     
  Thorn Svenska AB
  Att.: DPO
  Box 1315
  171 25 Solna

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 

För att kunna göra en låneansökan eller beställa en produkt med finansiering på thorn.se ska du alltid lämna följande upplysningar: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Som en del av vår kreditprövning behöver vi även inhämta information om civilstånd, om du har några minderåriga barn, vad du har för inkomst och utgifter. Gäller din ansökan ett lån behöver vi även kontonummer för att kunna utbetala lånet.

Kategorier av personuppgifter
De upplysningar som vi behandlar rörande dig kan även innefatta:

 

Vanliga personuppgifter, dvs:
 • Dina identitets- och kontaktuppgifter, dvs namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, legitimationsdokumenttion
 • Upplysningar rörande dina köp, t.ex. beställda varor, leveranser och betalningar 
 • Uppgift om anställningsförhållande, hushållssammansättning, civilstånd och kontonummer
 • Upplysningar om eventuella reklamationer och supportärenden
 • Dina eventuella samtycken eller invändningar
 • Upplysningar om dina intressen som du antingen själv har givit oss eller som vi har kunnat avläsa med hjälp av genomförda köp eller besök på våra hemsidor 
 • Upplysningar om eventuella marknadsföringsaktiviteter och hur du eventuellt responderat på dessa
 • Upplysningar om mottagen och öppnad elektronisk marknadsföring, t.ex. genom klick på en länk i ett meddelande som kan ha insamlats med hjälp av tracking-mekanismer som finns inbyggt i meddelandena
 • Upplysningar gällande kreditprövning och betalplaner
 • Upplysningar om saldo, inkassoärenden, domar/utslag och rapportering till kreditupplysningsföretag 
 • Upplysningar som ingår i vår korrespondens med dig

 

Personnummer
 • Vi behandlar ditt personnummer om du har- eller har haft en kredit hos oss

 

Uppgift om brottsliga handlingar
 • Om du har begått ett brott gentemot oss – t.ex. bedrägeri – kommer vi behandla de upplysningar som är nödvändiga för att vi ska kunna  föra vår talan i det aktuella fallet.
Det är naturligtvis frivilligt att lämna ovanstående personuppgifter till Thorn Svenska AB. Men om inte uppgifter som är nödvändiga för ett kundförhållande lämnas har Thorn Svenska AB rätt att avvisa behandlingen.

 

Syfte och rättslig grund


Vilka lagar ligger till grund för vår behandling av personuppgifter?
Vår behandling av personuppgifter baseras i första hand på följande lagar:

 • Konsumentkreditlagen
 • Bokföringslagen
 • Penningtvättlagen 
 • Marknadsföringslagen
 • Dataskyddsförordningen
 • Personuppgiftslagen


Vilket är syftet med att behandla personuppgifterna?
Vi har följande syften och rättsliga grunder för vår behandling av personuppgifter tillhörande potentiella, nuvarande och tidigare kunder:

 • Genomförande av beställningar och köp, innefattande bl.a. leverans och betalning samt besvarande av eventuella frågor från dig.

Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningens  artikel 6, första stycket, punkt  b) om behandling som är nödvändig i ett avtalsförhållande.

 • Uppfyllande av bokförings- och penningtvättslagens krav om bevarande i upp till 10 år.

Den rättsliga grunden är som anfört ovan bokföringslagen och penningtvättslagen.

 • Kreditprövning och beviljande av kredit, innefattande betalplaner och liknande.

Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningens  artikel 6, första stycket, punkt  b) om behandling som är nödvändig i ett avtalsförhållande.

 • Att i förbindelse med kreditprövning och beviljande av kredit använda automatiserat beslutsfattande (profilering). Profileringen är baserad på fakta och ett rättvist beslutsunderlag och utförs på ett strukturerat, öppet och säkert sätt för att vi ska kunna ge våra kunder bästa möjliga behandling, vägledning och rådgivning.

Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningens artikel 22 om automatiserat beslutsfattande.

 • Uppfyllande av krav om att rapportera inbetald ränta till Skatteverket.

Den rättsliga grunden är lagkravet om att rapportera inbetald ränta till Skatteverket.

 • Marknadsföring innefattande direktmarknadsföring till potentiella och befintliga kunder.

Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningens  artikel 6, första stycket, punkt f, supplerat av marknadsföringslagen.

 • Dokumentation över eventuellt samtycke lagras i två år efter avslutat kundförhållande eller tills dess att samtycket återkallas.
 • Statistik. Personuppgifter som används för statistiska ändamål anonymiseras.
 • Vid misskötsel av avtal ingånget med Thorn Svenska AB kan Thorn Svenska AB rapportera missförhållandet till kreditupplysningsföretag och missbruksregister enligt de regler som gäller för dessa.
 • Der henvises i øvrigt til Thorn Svenska ABs cookie policy.

 

Vad ger man samtycke till?

Man ger samtycke till bl.a. följande:

 • Löpande inhämtning av upplysningar från kreditupplysningsföretag och missbruksregister godkända av Datainspektionen.
 • Ett samtycke kan i enlighet med lagen återkallas. Eventuell begäran om återkallelse av samtycke ska ske skriftligt till Thorn Svenska AB, se kontaktuppgifter ovan.


Vilka rättigheter har den registrerade?

Den som har personuppgifter registrerade hos Thorn Svenska AB har enligt lag rätt att begära följande:
 • Insikt om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån de har inhämtats och vad syftet med behandlingen är.
 • Rättelse av personuppgifter som är felaktiga eller vilseledande.
 • Radering av personuppgifter som det inte längre finns rättslig grund för att behandla.
 • Begränsning av behandlingen av personuppgifter.
 • Invända mot behandlingen av personuppgifter, inbegripet beslut som endast är grundade på automatiserat beslutsfattande (profilering).

Rättigheterna kan framföras till Thorn Svenska AB eller via kontakt med Datainspektionen.

Trustpilot
TrustScore beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras inte. Thorn bjuder via SMS eller mail in kunder som har använt Thorns tjänster att lämna omdömen. Omdömen kan också publiceras utan inbjudan. Läs mer om omdömen hos Trustpilot här.